Przejdź do treści strony

Środowisko

Woda

Wymagania jakie muszą spełniać ścieki oczyszczone wprowadzane do Łyny określa dokument pod nazwą pozwolenie wodno-prawne. Wskaźniki i wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym:

BZT5 – 15 mg O2/l

ChZT – 125 mg O2/l

Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Azot ogólny – 15 mg N/l

Fosfor ogólny – 2 mg P/l

Poszczególne wskaźniki w ściekach z bartoszyckiej oczyszczalni spełniają wymagania, w większości przypadków zdecydowanie poniżej określonych wartości.

Powietrze

Ochrona środowiska, w szczególności powietrza, jest bardzo ważnym elementem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej.

Z tego powodu realizowane są zadania, które sprzyjają jak najniższemu zużyciu węgla.

Systematycznie wprowadzane są rozwiązania techniczne, powodujące zwiększenie sprawności spalania kotłów (uszczelnianie komór spalania, przebudowa systemów podawania powietrza do spalania, modernizacja AKPiA). Ochronie środowiska naturalnego sprzyjają również docieplenia budynków, realizowane przez naszych Odbiorców oraz sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczych.

Urządzenia, redukujące emisję zanieczyszczeń, zainstalowane w Ciepłowni, są systematycznie kontrolowane i utrzymywane w najwyższej możliwej sprawności.

Wszystkie nakazane prawem, obowiązkowe badania emisji zanieczyszczeń są systematycznie przeprowadzane
i wykazują prawidłową tj. niższą niż określone w normach jako dopuszczalne, ilość substancji emitowanych do powietrza.