Przejdź do treści strony

Informacja o rekompensatach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”. W dniu 21 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz. 1975), dalej jako: „Rozporządzenie”.

Ustawa zapewnia wsparcie dla podmiotów uprawnionych wymienionych w pkt. 4.1 poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Zgodnie z zapisami Ustawy uprawnieni odbiorcy powinni przedłożyć sprzedawcy ciepła oświadczenia, zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu. Oświadczenie należy przekazać sprzedawcy ciepła w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 11.10.2022 roku, lub po upływie tego terminu ze skutkiem obowiązywania średniej ceny ciepła z rekompensatą od następnego miesiąca. Oświadczenie powinno zawierać szacowaną ilość ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. odrębnie dla każdego obiektu, a także określić udział w zużyciu ciepła podmiotów uprawnionych.

Informujemy, iż od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 roku zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, będzie stosowana dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w ww. ustawie, średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Średnia cena ciepła z rekompensatą zgodnie z Ustawą przysługuje dla:

  • gospodarstw domowych – odbiorcy indywidualni ogrzewający lokale na potrzeby mieszkaniowe;

  • wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, składają oświadczenie: Załącznik nr 1.

  • podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, składają oświadczenie: Załącznik nr 1.

  • podmiotów wymienionych Art. 4.1 pkt 4 Ustawy (o ile złożą stosowne oświadczenie) będących:

1. podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. jednostką organizacyjną pomocy społecznej,

3. noclegownią albo ogrzewalnią,

4. jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

5. podmiotem systemu oświaty,

6. podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki,

7. podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy,

8. kościołem lub innym związkiem wyznaniowym,

9. podmiotem prowadzącym działalność kulturalną

10. podmiotem prowadzącym działalność archiwalną,

11. ochotniczą strażą,

12. placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

13. rodzinnym domem pomocy, albo mieszkaniem chronionym,

14. centrum integracji społecznej,

15. klubem integracji społecznej,

16. warsztatem terapii zajęciowej,

17. organizacją pozarządową,

18. spółdzielnią socjalną,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, składają oświadczenie: Załącznik nr 2.

Aby ułatwić Państwu oszacowanie ilości ciepła udostępnimy Państwu wydruki z systemu ewidencji sprzedaży ciepła, które zawierać będą dane historyczne dotyczące zużycia ciepła dla poszczególnych obiektów za analogiczny okres, tj. październik 2021 - kwiecień 2022.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Judytą Lewandowską tel. 89 762 20 32, e-mail j.lewandowska@cowik-bartoszyce.pl

Zwracamy się ze szczególną prośbą o możliwie najszybsze dostarczenie Oświadczeń do naszej Spółki.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja.pdf

2. Załącznik_nr_1.pdf

3. Załącznik_nr_1.docx 

4. Załącznik_nr_2.pdf 

5. Załącznik_nr_2.docx 

6. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967).

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz. 1975), dalej jako: „Rozporządzenie”.