Przejdź do treści strony

Wodomierze i zawory antyskażeniowe

Wodomierz główny, służący rozliczeniu ilości pobranej wody (i odprowadzanych ścieków, w przypadku gdy nie zamontowano urządzenia do pomiaru ścieków) jest montowany i nadzorowany przez przedsiębiorstwo. Zgodnie z przepisami, Spółka „COWIK” poddaje wodomierze legalizacji co 5 lat. Stosowanie wysokiej klasy wodomierzy i ich okresowa legalizacji gwarantuje rzetelne rozliczanie za świadczone usługi. Właściciel budynku zobowiązany jest przygotować i udostępniać pracownikom przedsiębiorstwa pomieszczenie do zamontowania wodomierza głównego oraz zadbać aby nie uległ uszkodzeniu (np. zabezpieczyć przed zamarzaniem. Nie zapewnienie dostępu do wymiany i legalizacji wodomierza grozi sankcjami karnymi (patrz ramka).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wodomierz powinien być zamontowany na konsoli wodomierzowej pozwalającej na jego szybki i bezproblemowy montaż i demontaż, a sama konsola zaopatrzona w podkładki wytłumiające drgania, przytwierdzona do stałego podłoża, np. muru. Pamiętać należy, aby przestrzegać zachowania pozycji zamontowania wodomierza. Wodomierz zamontowany w niewłaściwej pozycji, tzn. gdy przepływ wody w liczniku następuje w pionie zamiast w poziomie, traci on swoją klasę dokładności pomiaru przepływu, przez co mogą powstać różnice miedzy odczytem a rzeczywistym zużyciem wody.

Przed i za konsolą wodomierza należy zamontować zawory odcinające. Przed wodomierzem można zastosować zwykły zawór wodny. Najczęściej stosuje się zawory kulowe, które w zupełności spełniają swoją rolę. Jednakże niektórzy producenci wodomierzy zastrzegają sobie prawo do nie uwzględnienia reklamacji w przypadku awarii wodomierza, jeśli podczas jego eksploatacji był on narażony na nagłe uderzenia strumienia wody. W tym przypadku bardziej właściwym wydaje się zamontowanie zaworu starego typu, tzw. „grzybkowego”. Za wodomierzem należy zamontować zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym. Zawór ten przez wielu nazywany jest i uważany jako zawór antyskażeniowy. W rzeczywistości jednak nie spełnia on podstawowego kryterium zaworu antyskażeniowego, mianowicie gwarantowanego czasu zamknięcia przepływu wstecznego.

W związku z niespełnieniem powyższego warunku przez zawór skośny zwrotno-zaporowy, należy na instalacji zamontować typowy zawór antyskażeniowy. Zastosowanie takiego zaworu wymusza na użytkowniku norma PN-EN1717 pt.: „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. Dobór odpowiedniego zaworu antyskażeniowego powinien odbyć się na etapie projektowania instalacji. Wtedy to na podstawie analizy zagrożeń spowodowanych wstecznym przepływem cieczy oraz możliwych sposobów przeciwdziałania temu przepływowi zostaje wybrany zawór z odpowiedniej rodziny i typu.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (wyciąg)

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 1) Uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji meteorologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) Nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7. Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego - wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających.

Właściel przyłącza może zwrócić się do przedsiębiorstwa z wnioskiem o uwzględnienie w rozliczeniach dodatkowego wodomierza, który umożliwi nie uwzględnianie wody bezpowrotnie zużytej (do podlewania ogrodu) i zmniejszy opłaty za wodę i ścieki. Warunkiem jest zamontowanie i legalizowanie takiego wodomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje i ogólne warunki montażu i eksploatacji dodatkowych wodomierzy służących do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania):