Przejdź do treści strony

Przyłącza i instalacje

W mieście jest ponad 2200 przyłączy wodociągowych. Przyłącze jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług, wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Zawór za wodomierzem głównym jest jednocześnie miejscem, do którego za jakość wody jest odpowiedzialny jej dostawca. Nie oznacza to jednak, że dostawca wody odpowiada za stan techniczny przyłącza, gdyż zgodnie z przepisami prawa budowlanego przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne przynależą do konkretnego budynku i za ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiada właściciel budynku. Istnieje jednak możliwość innego uregulowania odpowiedzialności w umowach cywilno-prawnych pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług. Mając na względzie bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę a zwłaszcza ryzyko skażenia sieci wodociągowej w wyniku awarii przyłącza wodociągowego Spółka proponuje w umowach indywidualnych wzięcie na siebie odpowiedzialności za usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, z zastrzeżeniem, że Odbiorca usług zapewni warunki przeprowadzenia tych działań oraz pokryje dodatkowe koszty związane z dostępem do przyłącza (np. usunięcia polbruku na posesji) i przywróceniem zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego (np. ponownego położenia polbruku).

Należy jednocześnie przypomnieć, że powierzchni ziemi (pas szerokości ok 1 m), pod którą przebiegają sieci i przyłącza nie należy zabudowywać, zasadzać na niej drzew, krzewów lub prowadzić innych działań mogących doprowadzić do zniszczenie przewodów i utrudniających dostęp do nich.

Instalacje wewnętrzne:

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach stanowią własność Odbiorcy usług. Powinien on dbać o to, aby były one właściwie zaprojektowane, wykonane i eksploatowane. Sposób prowadzenia tych działań oraz rodzaj materiałów kontaktujących się z wodą ma największy wpływ na ostateczną jakość wody wypływającej z kranu. Według epidemiologów niemieckich, w krajach rozwiniętych w 80% przypadków problemów z jakością wody w kranach przyczyną są instalacje wewnętrzne. Spółka „COWIK” produkuje i dostarcza mieszkańcom wodę o najwyższej jakości. Sporadycznie dochodzi do jej wtórnego zanieczyszczenia w sieci, częściej przyczyną skarg mieszkańców są wewnętrzne instalacje wodociągowe.

Jak zadbać o swoje instalacje wewnętrzne, aby korzystać z wody jak najlepszej jakości.

Ważne jest aby:

• instalacje były zaprojektowane i wykonane przez fachowców, z materiałów posiadających odpowiednie atesty higieniczne,

• nie było nieużywanych lub rzadko używanych odcinków rur, ponieważ stagnująca w nich woda może być siedliskiem namnażania się bakterii i zanieczyszczenia wody w innych częściach instalacji,

• w przypadku okresowo wykorzystywanych części instalacji (np. do kranu w ogrodzie) zawór odcinający powinien być w miejscu włączenia odnogi do instalacji głównej a nie blisko kranu,

• przepłukiwać okresowo instalację a zwłaszcza rzadko używane krany i odcinki rur,

• przed pobraniem wody do picia należy przez kilka sekund spuścić wodę stagnującą w rurach (mogą do nie przenikać metale ciężkie, ze złej jakości armatury - nikiel, chrom, kadm), do momentu gdy trzymając za wylewkę poczujemy zmianę temperatury na niższą,

• czyścić i dezynfekować perlatory (końcówki nakręcane na kran, rozpraszające wodę) ponieważ tworzący się na nich osad sprzyja namnażaniu się bakterii,

• utrzymywać w instalacji ciepłej wody temperaturę min. 50oC, ponieważ niższa sprzyja namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella, powodującej ciężkie, trudno wyleczalne i wysoko śmiertelne (10-15% chorych) zapalenie płuc (w wyniku wdychania pod prysznicem aerozolu wodnego),

• zaizolować rury ciepłej i zimnej wody tak, aby w wyniku sąsiedztwa z rurą wody ciepłej nie podgrzewała się woda zimna (korzystniejsze warunki do namnażanie się bakterii) i odwrotnie – ciepła nie schładzała,

• w przypadku stosowania dodatkowo różnego rodzaju filtrów domowych (czego nie zalecamy) przestrzegać podanych przez producenta instrukcji eksploatacji, czyszczenia, wymiany wkładów. Niewłaściwie eksploatowane filtry są siedliskiem bakterii i zanieczyszczają wodę. Większość z nich została wyprodukowana z myślą o usuwaniu szkodliwych dla zdrowia ubocznych produktów dezynfekcji, których w naszej wodzie nie ma.