Przejdź do treści strony

Aktualne wzory umów z odbiorcami usług

 1. umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:
  Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  W terminie do 30 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, jeżeli są spełnione warunki, przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  1. wniosek o wydanie warunków technicznych,
  2. ogólny wzór umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 2. umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej:
  1. wniosek o wydanie warunków technicznych,
  2. ogólny wzór umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
 3. umowa na dostawę wody lub odbiór ścieków:
  1. wniosek o zawarcie umowy,
  2. Ogólne Warunki Umowy – OWU,
  3. ogólny wzór umowy indywidualnej;
 4. umowa na dostawę ciepła:
  1. wniosek o zawarcie umowy,
  2. ogólny wzór umowy na dostawę ciepła.

Wszystkie dokumenty w formacie (.PDF) do pobrania w TYM MIEJSCU.