Przejdź do treści strony

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę oraz sprawy wodociągów, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są zadaniem własnym gminy. Miasto Bartoszyce do realizacji tych zadań utworzyło spółkę prawa handlowego. Spółka prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (w zakładce O SPÓŁCE – podstawowe akty prawne), w tym regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 28 marca 2019 r., Zezwolenia nr TK.7032.3.8.2019 z dnia 15 października 2019 r., wydanego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce (w zakładce O SPÓŁCE – dokumenty Spółki).

Do prowadzenia działalności Spółka wykorzystuje majątek miasta Bartoszyce i własny. Stacja Uzdatniania Wody jest dzierżawiona od Miasta Bartoszyce, sieci wodociągowe oraz część przyłączy wodociągowych jest własnością Spółki, pozostała część przyłączy przynależy do właścicieli budynków.