Przejdź do treści strony

Środowisko - woda

Wymagania jakie muszą spełniać ścieki oczyszczone wprowadzane do Łyny określa dokument pod nazwą pozwolenie wodno-prawne. Wskaźniki i wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym:

BZT5 – 15 mg O2/l

ChZT – 125 mg O2/l

Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Azot ogólny – 15 mg N/l

Fosfor ogólny – 2 mg P/l

Poszczególne wskaźniki w ściekach z bartoszyckiej oczyszczalni spełniają wymagania, w większości przypadków zdecydowanie poniżej określonych wartości.