Przejdź do treści strony

Ciepłownictwo

Zakład Energetyki Cieplnej ma swoją siedzibę przy ul. Bema 36 w Bartoszycach, na działce nr 43/1, obręb 1, dzierżawionej od Miasta Bartoszyce. Za korzystanie z obiektów Spółka opłaca co roku czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości. Wysokość czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości mają wpływ na kształtowanie taryf za dostarczane przez Spółkę ciepło, ponieważ stanowią ok 2% wszystkich kosztów. spółka ponosi także opłaty za korzystanie ze środowiska

Spółka zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na podstawie dwóch koncesji - na wytwarzanie i na przesył oraz dystrybucję ciepła, wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. W ciepłowni miejskiej, pracującej przez cały rok w ruchu ciągłym, paliwem jest węgiel kamienny, natomiast w trzech kotłowniach lokalnych paliwem jest gaz ziemny Sprzedaż energii cieplnej od roku 2000 prowadzona jest w całości wg wskazań liczników ciepła.

Od wielu lat prowadzone są w Zakładzie działania mające na celu unowocześnienie produkcji i dystrybucji ciepła, racjonalizowanie zasobów niezbędnych do zaopatrzenia mieszkańców w ciepło (zwłaszcza poprzez minimalizowanie strat ciepła), zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W 2018 r. udało się uzyskać ok 57% spadek emisji pyłów do powietrza. Redukcję emisji pyłów udało się uzyskać w ramach własnej, innowacyjnej działalności Zakładu poprzez:

  1. Zainstalowanie instalacji recyrkulacji spalin w kotłach;
  2. Systematycznej kontroli stanu technicznego istniejących urządzeń odpylających;
  3. Odizolowaniu kotłów od odżużlaczy.