Przejdź do treści strony

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037

 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001202

 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970090043

 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

 5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000472

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294

 8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001757

 9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

 10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001988

 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070160092

 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627