Przejdź do treści strony

Historia spółki

Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach powstała z dniem 1 stycznia 1992 roku. Podstawą powstania Spółki była Uchwała Nr 69/XVII/91 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 29.X.1991 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności, wykonywanej wcześniej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bartoszycach. W dniu 27. listopada 1991 roku została zawarta Umowa Notarialna Spółki – akt notarialny Rep. A Nr 2981/1991 z późniejszymi zmianami: Rep. A Nr 3168/1993 z dnia 22 kwietnia 1993 r., Rep. A Nr 887/1996 z dnia 26 kwietnia 1996 r oraz Rep. A Nr 1456/1997 z dnia 25 kwietnia 1997 roku. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 1991 roku sygn. Akt V Nr rej. H 655/91 Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Spółka została wpisana w rejestrze handlowym w dziale B – z profilem produkcji, usług i handlu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/8190) wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000063462.