Przejdź do treści strony

FAQ

CZY WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZA SP. Z O. O. „COWIK” W BARTOSZYCACH FINANSUJE WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH?

Na podstawie art. 5 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. realizację budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych winien zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie inwestor ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, tzn. umowa reguluje kwestie związane z ewentualną eksploatacją przyłączy, natomiast brak jest podstaw prawnych do odpłatnego przejęcia tych przyłączy.

Odpłatnemu przekazaniu na majątek Spółki mogą podlegać wyłącznie sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne, a nie przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne do poszczególnych budynków.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYLICZA SIĘ ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI PRZEZ ODBIORCÓW WODY ?

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków dokonywane są w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2019.1437 t.j.) - art. 27 ust. 4 - 6.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego. W przypadku, gdy odbiorca usług posiada jedynie wodomierz rejestrujący zużycie wody, ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobranej wody.

 

DLACZEGO POWSTAJE RÓŻNICA POMIĘDZY WSKAZANIEM WODOMIERZA GŁÓWNEGO, A SUMĄ WSKAZAŃ WSZYSTKICH WODOMIERZY ZAINSTALOWANYCH PRZY BUDYNKU WIELOLOKALOWYM?

Podstawowe przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym to:

 • niewłaściwy dobór urządzeń pomiarowych,

 • dokładność pomiaru zużycia wody za pomocą urządzeń pomiarowych, na który wpływ wywierają takie czynniki jak: klasa dokładności urządzenia, zachowanie wymaganych warunków zabudowy, przestrzeganie terminów legalizacji (wymiany liczników do wody),

 • przecieki na instalacji wewnętrznej budynku (szczególnie nieszczelne spłuczki WC), które są tak małe, że nie powodują pracy podliczników, ale w sumie mogą poruszyć wodomierz główny lub jest jakiś pobór wody poza podlicznikiem, o którym administrator budynku nic nie wie,

 • niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych,

 • brak możliwości równoczesnych odczytów wodomierzy z powodu braku dostępu do lokalu,

 • zakres pomiarowy wodomierza, dla którego określane są dopuszczalne błędy graniczne (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513)

Biorąc powyższe pod uwagę, w zależności od jakości instalacji i warunków pomiarowych należy liczyć się z dopuszczalnymi prawnie błędami pomiaru.

 

JAK NALEŻY CHRONIĆ WODOMIERZ I PRZYŁĄCZE PRZED MROZEM?

Celem ochrony urządzenia pomiarowego przed mrozem należy ocieplić pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W przypadku gdy wodomierz zamontowany został w studzience, należy zabezpieczyć go materiałem izolującym od strony przemarzania, np. wełną mineralną bądź matą izolacyjną. Te same zabiegi dotyczą również przyłącza. W razie uszkodzenia urządzeń w wyniku zamarznięcia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Dostawcę usług.

 

CZY TRZEBA STOSOWAĆ FILTRY DO WODY WODOCIĄGOWEJ?

Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne musi spełniać normy zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Stałe kontrolowanie jakości wody prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozwalają na dostarczanie odbiorcom wody spełniającej wymogi prawne. Woda z sieci wodociągowej w Bartoszycach jest zdrowa i nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą filtrów domowych.

Domowe uzdatnianie wody może przynieść odwrotne skutki niż oczekiwane. W filtrach mechanicznych na wymiennych wkładach zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne. Jeżeli wkład jest zbyt rzadko wymieniany lub używany nie częściej niż raz na 8 godzin powstaje w nim środowisko dogodne dla rozmnażania się bakterii, które mogą wtórnie zakazić wodę.

Filtry odwróconej osmozy zatrzymują nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, ale także związki chemiczne naturalnie występujące w wodzie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W ten sposób woda zostaje wyjałowiona ze składników mineralnych i tym samym nie spełnia norm wody zdatnej do spożycia przez ludzi. Filtry odwróconej osmozy nie powinny być w ogóle stosowane w użytku domowym. Woda przefiltrowana przez tego typu filtry używana jest w laboratoriach chemicznych do ściśle określonych celów.

Dzbanki filtracyjne, w przypadku bartoszyckiej wody, nie zawierającej substancji szkodliwych dla zdrowia mogą jedynie zmniejszyć zawartość związków węglanów wapnia i magnezu wpływających na twardość wody i powstawanie osadu na herbacie, kubkach, w czajnikach. W ten sposób zubożamy jednak wodę o cenne mikroelement niezbędne dla zdrowia.

 

CZY WARTO REGULARNIE PŁACIĆ ZA WODĘ I ŚCIEKI?

Regularnie płacąc za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki działamy przede wszystkim na własną korzyść. Opłaty są bowiem jedynym źródłem finansowania wymiany i remontów sieci. Koszty planowanych inwestycji stanowią jeden z poważniejszych czynników wpływających na cenę wody. Aby przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogło regularnie dokonywać wymiany sieci, a tym samym polepszać jakość wody dostarczanej do naszych kranów musi posiadać na nie niezbędne środki. Jeśli chcemy mieć nowoczesne, niskoawaryjne wodociągi i kanalizację konieczne jest, aby opłaty były uiszczane regularnie.

Nie płacąc za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki lub próbując robić korzystać z usług w sposób nielegalny czekają nas konsekwencje prawne i związane z nimi dodatkowe koszty. Każdy odbiorca, który nie płaci regularnie rachunków za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki naraża się na dodatkowe opłaty w formie odsetek ustawowych.

W przypadku nie płacenia rachunków przez dłuższy okres odbiorca musi się także liczyć z możliwością odcięcia dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne (…) jeżeli odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty”.

Odbiorcy nielegalnie pobierający wodę, fałszujący wskazania wodomierzy lub bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, często nie zdają sobie jednak sprawy, że grozi im za to wysoka kara.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba, która dokonuje nielegalnego poboru wody może zostać obciążona karą grzywny w wysokości do 5.000,00 zł. Takiej samej karze podlegają osoby, które celowo uszkadzają wodomierze i zawory lub zabezpieczające je plomby. W przypadku bezumownego odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych osoba taka podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł. Równocześnie nieuczciwy odbiorca może zostać zobowiązany do zapłacenia rachunków za pobraną nielegalnie wodę i odprowadzone ścieki oraz nawiązki w wysokości 1.000,00 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru wody i wprowadzenia ścieków jako zadośćuczynienia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY W ROZLICZENIACH UWZGLĘDNIONO ILOŚĆ BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY? (podlewanie ogrodów)

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględniana jest wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia jest ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Odbiorca usług ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i montażem wodomierza oraz koszty jego okresowej legalizacji lub wymiany (co 5 lat).

 

PROCEDURA MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA

 1. Złożenie w siedzibie Spółki wniosku o wyrażenie zgody na zainstalowanie dodatkowego wodomierza służącego do rozliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, wraz ze schematem instalacji wod.- kan. obiektu, z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza głównego i proponowanym miejscem montażu wodomierza dodatkowego.

 2. Uzyskanie zgody Spółki na montaż wodomierz dodatkowego w miejscu przedstawionym na schemacie.

 3. Montaż przez odbiorcę usług wodomierza zgodnie z uzgodnionym schematem i ogólnymi warunkami montażu dodatkowego wodomierza.

 4. Pisemne zgłoszenie do Spółki zamontowania wodomierza dodatkowego.

 5. Podpisanie nowej umowy uwzględniającej w rozliczeniach ilość wody bezpowrotnie zużytej.